تبلیغات اینترنتیclose
مهاجرت به امريكا كانادا استراليا نيوزلند اروپا ویزای شینگن
صفحه اول تماس با ما RSS قالب وبلاگ
مهاجرت به امريكا كانادا استراليا نيوزلند اروپا ویزای شینگن
immigrationBy@gmail.com

حقوق برابر: تبعیض بر اساس مذهب و عقاید
Equal Opportunities: Discrimination because of your religion or beliefs

تبعیض به علت مذهب یا عقایدتان

بر اساس مقررات سال ۲۰۰۳ برابری در اشتغال (مذهب و عقیده)، تبعیض در محل کار بین افراد بر اساس مذهب یا عقایدشان غیر قانونی است. این مقررات همینطور شامل کارآموزی که به کار مربوط باشد هم می شوند.

این مقاله شامل هر مذهب، باور مذهبی و یا "عقاید مشابه" می شود. "عقاید مشابه" شامل عقایدی مانند بت پرستی، بی دینی، اومانیسم و پاسیفسم می شود ولی عقاید سیاسی را در برنمی گیرد.

ولی این مقررات در مقابل تبعیض از شما حمایت نمی کنند اگر که کارفرما از استخدام شما امتناع کند به این علت که او به مذهب معینی تعلق دارد و شما به آن مذهب تعلق ندارید. شما در صورتی می توانید شکایت کنید که کارفرما صرفا بخاطر عقاید مذهبی خودتان از استخدام شما خودداری کرده باشد.

تبعیض مذهبی بطور نزدیکی با تبعیض نژادی رابطه دارد. بعنوان مثال اگر علیه شما به این علت که یهودی هستید تبعیضی روا شده باشد این هم می تواند بخاطر نژاد تان باشد و هم بخاطر مذهب تان. در چنین مواردی ممکن است مناسب باشد که هم شما به مقررات بالا رجوع کنید و هم به «قانون درباره روابط نژادی». برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تبعیض نژادی به جزوه «خدمات مستقیم حقوقی محلی» (Community Legal Serive Direct) تحت عنوان "تبعیض نژادی" رجوع کنید.

وقتی که تبعیض مغایر با قانون است

مقررات تصریح می کند که در این موارد تبعیض علیه فردی غیرقانونی است:

 • امتناع در دادن شغل؛
 • اخراج؛
 • شرایط و موازین بدتری در کار به او دادن؛
 • امتناع در ترفیع او یا دادن امکان کارورزی به او؛
 • مزایای مشابهی به او در مقایسه با افرادی با مذهب و عقاید متفاوت ندادن.

یک نمونه از تبعیض مستقیم وقتی است که به فردی به صرف هندو بودنش کاری را ندهند هر چند که او همه مهارت لازم برای آن کار را داشته باشد.

یک نمونه از تبعیض غیر مستقیم آن مقررات مربوط به لباس پوشیدن است که اجازه نمی دهد مردی موهای دم اسبی داشته باشد و یا سرش را بپوشاند. چنین سیاستی علیه کارکنان سیک عمل می کند زیرا آنها به دلایل مذهبی عمامه به سرمی کنند و یا مردان هندو که پشت سرشان یک گره کوچک از موهایشان را بعنوان سمبل مذهب شان نگه می دارند.

همینطور یک کارفرما نمی تواند پس از آنکه محل کارتان را ترک کردید علیه شما تبعیض قائل شود ویا اجحاف بکند.

وظایف شغلی که با باورهای مذهبی تناقض دارد

کارفرما ملزم نیست شما را استخدام کند اگر که باورهای تان به این معناست که از عهده انجام بخش عمده کار برنمی آیید. ولی این معقول نیست که کارفرما تقاضای شما برای کار را رد کند اگر که این امکان وجود داشته باشد که بتوانید آن کاررا به نحوی انجام دهید که با باورهای تان در تناقض نباشد. بعنوان مثال اگر شما مسلمان و یا یهودی هستید و کارتان شما را در تماس با غذا می آورد، در آنصورت ممکن است نخواهید با محصولات غذایی که در آنها گوشت خوک است تماس داشته باشید. ولی با این وجود ممکن است هنوز به نحوی بتوانید این کار را انجام دهید.

آنچه در محل کار می پوشید

مذهب شما ممکن است از شما توقع داشته باشد که به نحو خاصی لباس بپوشید. بعنوان مثال یک زن یهود ممکن است بخواهد پیراهن یا بلوزی روی دامن اش بپوشد تا برجستگی های بدن اش کمتر دیده شود، یا یک مرد هندو ممکن است بخواهد گردنبد سیاه بپوشد تا تعلق مذهبی اش را نشان بدهد.

مقررات لباس پوشیدنی که به شما اجازه ندهد به چنین نحوی لباس بپوشید ممکن است تبعیض علیه شما باشد مگر اینکه کارفرمای تان بتواند به دلایل موجه ای نشان دهد که چنین مقرراتی به علت ایمنی یا پزشکی و یا دلایل مشابه دیگر لازم است.

مراسم مذهبی

مذهب یا باورهای شما ممکن است به این معنا باشد که شما باید در ساعات معینی نیایش کنید.

کارفرمای شما ملزم نیست که برایتان اطاق ویژه نیایش تامین کند و یا به شما وقت معینی در طول ساعات کاری بدهد که نیایش کنید.

ولی اگر در محل کارتان جای آرامی وجود دارد و استفاده از آن مشکلی برای همکاران تان بوجود نمی آورد در آنصورت اگر کارفرمای تان نگذارد که از آن جا استفاده کنید او علیه شما تبعیض قائل شده است.

شما می توانید بخواهید که وقت تنفس تان را د رمواقعی بگیرید که با زمان انجام تعهدات مذهبی تان برای نیایش جور بیاید. اگر که کارفرهای شما بدون دلایل موجه به این خواست شما مخالف کند در آنصورت او ممکن است مرتکب تبعیض شده باشد.

همینطور این تبعیض آمیز است اگر که:

 • شما را مجبور کنند در طی روزهای مقدس کار کنید؛
 • به شما اجازه ندهند که از مرخصی برای برگزاری و یا شرکت در مراسم مذهبی برخوردار شوید؛
 • شما را مجبور کنند فقط برای دوره های معینی مرخصی سالیانه داشته باشید.

اینکه رفتاری تبعیض آمیز است یا نیست بسته به همه شرایط دارد و اینکه آیا کارفرمای تان می تواند تنظیماتی که وجود دارد را توجیه کند. بعنوان مثال، کارفرمای تان ممکن است این حق را داشته باشد که زمان معینی در هر سال کار را برای انجام تعمیرات تعطیل کند. اگر کارگران زیادی بخواهند که مرخصی خود را هم برای همان دوره داشته باشند در آنصورت مشکل بتوان بین نیازهای تجاری شرکت و نیازهای کارگران، هماهنگی بوجود آورد. در یک سازمان کوچک ممکن است برای کارفرما دشوار باشد که به چندین نفر از کارکنانش همزمان اجازه بدهد مرخصی داشته باشند؛ ولی در یک سازمان بزرگ کارفرما دلایل کمتری برای چنین امتناعی دارد.

وقتی که کارفرما می تواند تبعیض قائل شود

در موارد معینی یک کارفرما مجاز است تبعیض قائل شود اگر که ویژگی ضروری شغلی ایجاب می کند که انجام دهنده یک کار از مذهب یا باور معینی برخوردار باشد. بعنوان مثال یک بیمارستان ممکن است بخواهد یک کشیش را برای رسیدگی به نیازهای بیمارانش که عمدتا مسیحی هستند استخدام کند.

مهم است که هر شغلی بطور جداگانه بررسی شود. یک کارفرما می تواند تبعیض خود را بر اساس ویژگی ضروریی شخصی توجیه کند اگر که کار معینی چنان باشد که واقعا باید توسط فردی با مذهب یا باور خاصی صورت گیرد. صرف ترجیح شخصی کارفرما قابل قبول نیست.

همینطور کارفرما نمی تواند مورد ویژگی ضروری شغلی را بکار ببرد اگر در همان محل کار به اندازه کافی کارکنانی با آن مذهب و یا باور معین وجود دارند که از عهده انجام کار معینی که کارفرما در نظر دارد برآیند. بعنوان مثال، اگرفقط به بخش کوچکی از وظایف یک شغل معیار ویژگی ضروری شغلی صدق می کند، در آنصورت کارفرما باید آن کار یا وظایف آن را بنحوی تغییر دهد که این معیار به آن شغل معین مربوط نشود – و لذا تبعیض در این زمینه صورت نگیرد.

برای تضمیین اینکه ویژگی ضروری شغلی برای یک پُِست معین موضوعیت دارد، این معیار هر بار که آن پُست خالی می شود باید مجددا مرور شود.

اگر یک سازمان منش و یا فلسفه خاصی بر اساس یک مذهب و باور معین دشته باشد، در آنصورت می تواند ویژگی ضروری شغلی را بعنوان یکی از ملزومات شغل هایش در نظر بگیرد حال آنکه در شرایط دیگر چنین ملزوماتی صدق نمی کند.

نمونه های سازمان هایی که منش خاصی دارند شامل نهادهای مذهبی، مدارس مذهبی و خانه تحت مراقبت مذهبی می شود. برای آنکه سازمانی بتواند ویژگی ضروری شغلی را بکار ببرد در آنصورت باید نشان دهد که:

 • یکی از ملزومات کار این است که خود این منش را در محل کار حفظ کند؛ و
 • "متناسب" است که این ملزومات بکار گرفته شود. بعنوان مثال، مدارس مذهبی کلیسای انگلستان ممکن است بخواهند برای تدریس علوم دینی معلمانی که همان مذهب را دارند استخدام کنند. ولی این غیر قانونی است که چنین مدارسی بخواهند که کارکنان بخش اداری و فنی شان هم به همان مذهب تعلق داشته باشند.

مزاحمت بخاطر مذهب تان

مزاحمت رفتار ناخواسته ای است که:

 • به حرمت شما بی احترامی می کند (یا آنرا تحقیر می کند)؛ یا
 • محیط تهدید آمیز، خصمانه، تحقیر آمیز و یا توهین آمیز در محل کار بوجود می آورد.

این رفتار ممکن است مشخصا شما را بخاطر مذهب تان مورد هدف قرار بدهد و یا ممکن است بخشی از فرهنگ عمومی باشد که کنف کردن افراد مذهبی و جوک های علیه مذهب را اغماض می کند و یا ممکن است درباره مذهب و باور افراد نزدیک خانواده و دوستان تان باشد. بعنوان مثال، اگر به شما دائما در محل کارتان بخاطر اعتقادات مذهبی همسرتان متلک می گویند، این مزاحمت است هر چند که درباره مذهب و باورهای خودتان نیست.

کسانی که به خدا باور ندارند هم ممکن است هدف مزاحمت قرار گیرند. بعنوان مثال اگر یکی از کارکنان بطور منظم به کسانی که به خدا باور ندارند بعنوان کافر رجوع کند، این نیز ممکن است مزاحمت محسوب شود. مزاحمت لازم نیست عامدانه باشد برای اینکه غیرقانونی قلمداد شود. اینکه مزاحمت غیرعمد غیر قانونی است بسته به این دارد که آیا آنچه رخ داده است بطور قابل قبولی ممکن است باعث رنجش شده باشد.